WARUNKI OGÓLNE SPÓŁKI

Artykuł 1               Przepisy ogólne

 

1.1          Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorstwa lub umowy z przedsiębiorstwem Travis International Trading Services B.V. z siedzibą w Tilburgu oraz z przedsiębiorstwami powiązanymi, takimi jak Travis Road Services Netherlands B.V., Travis Road Services Belgium BVBA, Travis Road Services Germany GmbH, Travis Road Services France SARL (zwanymi dalej zarówno indywidualnie, jak i łącznie „Spółką Travis”), jak również do użytkowania internetowej platformy Travis (dalej „Platforma Travis”), opracowanej i wykorzystywanej przez Spółkę Travis. Spółka Travis opracowuje i wykorzystuje Platformę Travis, w ramach której Spółka Travis zawiera umowy ze stronami trzecimi, takimi jak usługodawcy, operatorzy kart i właściciele flot (dalej „Kontrahent”).

1.2          Szczegółowe dane Spółki Travis: Travis International Trading Services B.V., Dr. Hub van Doorneweg 183, 5026 RD Tilburg, numer w rejestrze handlowym: 77875575, numer VAT: NL825896587B05 (szczegółowe informacje na temat przedsiębiorstw powiązanych można znaleźć na stronie internetowej www.yourtravis.com/en/contact).

1.3          Kontrahent jest obowiązany zadbać o to, żeby Spółka Travis miała zawsze do dyspozycji prawidłowe dane Kontrahenta, i terminowo przekazywać Spółce Travis informacje o wszelkich ewentualnych zmianach.

1.4          Stosowalność wszelkich możliwych warunków (zakupu) Kontrahenta jest wyraźnie odrzucana.

1.5          W razie braku jasności co do interpretacji jednego postanowienia lub większej liczby postanowień niniejszych warunków ogólnych lub w przypadku wystąpienia sytuacji, której nie przewidziano w niniejszych warunkach ogólnych, zastosowanie ma taka interpretacja lub takie dodatkowe ustalenia, które najbliżej odpowiada(ją) istocie i treści (innych) warunków ogólnych. Jeżeli jedno postanowienie lub większa liczba postanowień z jakiegokolwiek powodu byłyby całkowicie lub częściowo nieważne, wówczas zastosowanie ma takie ustalenie, które najbliżej odpowiada istocie i treści tych warunków ogólnych.

1.6          Obowiązuje zawsze najnowsza udostępniona wersja niniejszych warunków ogólnych lub przynajmniej wersja, która obowiązywała w chwili przyjęcia (odpowiedniego) stosunku prawnego z Kontrahentem.

1.7          Stosowalność podstawowych warunków ogólnych nie ma wpływu na potencjalne zastosowanie ewentualnych warunków szczególnych, dotyczących konkretnej usługi drogowej i/lub określonej funkcjonalności Platformy Travis.

1.8          Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie dodatkowo do innych warunków, przepisów i oświadczeń opublikowanych na naszej stronie internetowej, takich jak ogólne warunki użytkownika, oświadczenie o ochronie prywatności oraz oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

1.9          W razie ewentualnego tłumaczenia niniejszych warunków ogólnych na inny język, wersja (treść) w języku niderlandzkim jest zawsze decydująca.

1.10        Od niniejszych warunków ogólnych można odstąpić na niekorzyść Spółki Travis wyłącznie na podstawie dokumentu sporządzonego na piśmie i podpisanego przez przedstawiciela Spółki Travis.

 

 

Artykuł 2               Oferty

 

2.1          Wszelkie oferty ze strony Spółki Travis są niezobowiązujące i mogą zostać bezzwłocznie odwołane przez Spółkę Travis po akceptacji przez Kontrahenta.

2.2          Oczywiste błędy i/lub pomyłki w ofertach nie są wiążące dla Spółki Travis.

2.3          Mimo że informacje i specyfikacje dotyczące usług oferowanych przez Spółkę Travis są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i możliwie jak największą starannością, Kontrahent nie może uważać ich za wiążące.

2.4          O ile nie wskazano inaczej, ceny przedstawione w ofercie nie zawierają podatku od sprzedaży ani innych opłat nałożonych przez rząd, ani też jakichkolwiek innych ewentualnych opłat, takich jak koszty administracyjne.

 

 

Artykuł 3               Rejestracja i korzystanie z Platformy Travis

 

3.1          W przypadku korzystania przez Kontrahenta z (określonej) funkcjonalności Platformy Travis, Kontrahent jest obowiązany zarejestrować się (z wyjątkiem akceptacji przez powiązanego ze Spółką Travis dostawcę usług drogowych karty przekazanej przez współpracującego ze Spółką Travis operatora kart). Kontrahent gwarantuje Spółce Travis, że informacje przekazane Spółce Travis przez Kontrahenta, zarówno podczas rejestracji, jak i po jej zakończeniu, są zawsze aktualne, poprawne i kompletne, a także spełniają specyfikacje określone przez Spółkę Travis.

3.2          Za użytkowanie przez Kontrahenta z określonej funkcjonalności Platformy Travis Kontrahent ponosi opłatę na rzecz Spółki Travis.

3.3          Kontrahent będzie użytkował Platformę Travis wyłącznie z zamierzoną funkcjonalnością platformy Travis, zgodnie z rejestracją przeprowadzoną przez Kontrahenta. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że każde inne użytkowanie platformy Travis jest niedozwolone i może prowadzić do powstania zobowiązań wobec Spółki Travis.

3.4          Wszelkiego rodzaju korzystanie z Platformy Travis jest podporządkowane staraniom Spółki Travis miarę jej najlepszych możliwości.

 

 

Artykuł 4               Korzystanie z usługi Travis Direct

 

4.1          Korzystanie z usługi Travis Direct jest dozwolone wyłącznie w celu zakupu przez Kontrahenta urządzeń / obiektów do świadczenia usług drogowych za pośrednictwem dostawców usług drogowych powiązanych ze Spółką Travis.

4.2          Dzięki swojej Platformie Spółka Travis oferuje możliwość dystrybucji kodów referencyjnych (takich jak kody QR oraz kody numeryczne). Kodów tych można używać do uwierzytelniania i autoryzacji urządzeń / obiektów do świadczenia usług drogowych powiązanych ze Spółką Travis. Kontrahent zawsze ponosi ryzyko wynikające z niewłaściwego użycia lub wykorzystania takich kodów bądź też związane z niewłaściwym użyciem lub wykorzystaniem takich kodów.

4.3          Wszelkie podejrzenia nadużycia, zaginięcia lub kradzieży kodów w usłudze Travis Direct muszą zostać bezzwłocznie zgłoszone Spółce Travis przez Kontrahenta, po czym Spółka Travis natychmiast zablokuje dany kod referencyjny. Zgłoszenia należy dokonać pod numerem telefonu +31 (0) 881148900, określając problem, podając nazwę klienta i czas przypuszczalnej transakcji.

4.4          Kontrahent pozostaje odpowiedzialny wobec Spółki Travis za korzystanie z kodów w ramach usługi Travis Direct do czasu ich zablokowania.

4.5          Kontrahent jest obowiązany terminowo powiadomić Spółkę Travis o ewentualnej zmianie danych istotnych dla usługi Travis Direct.

 

 

Artykuł 5 Płatność

 

 

 

5.1          Koszty są fakturowane przez TRAVIS co tydzień. TRAVIS zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu na inny w drodze pisemnego powiadomienia klienta. Faktury są dostarczane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej i loginu klienta i muszą być opłacone zgodnie z ustalonymi warunkami lub zgodnie ze specyfikacjami na odpowiednich dokumentach.

5.2          Płatności należy dokonywać za pośrednictwem polecenia zapłaty SEPA (B2B) lub innego lokalnego systemu poleceń zapłaty lub innej metody płatności uzgodnionej przez TRAVIS i klienta. W przypadku zmiany polecenia zapłaty klient jest zobowiązany do przekazania odpowiednich informacji TRAVIS i jego bankowi.

5.3          W razie niedokonania wpłaty w terminie Kontrahent popada w zwłokę bez konieczności wystosowania dalszego ostrzeżenia lub zawiadomienia o niewywiązaniu się z płatności.

5.4          Za okres, w którym Kontrahent zalega z zapłatą, Kontrahent jest ponadto winien Spółce Travis (łączne) odsetki za zwłokę w wysokości 1% zaległości miesięcznie, jak również rekompensatę kosztów pozasądowych. Koszty pozasądowe są ustalane w wysokości zgodnej ze progresywną skalą wynikającą z zarządzenia w sprawie kosztów pozasądowych „Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten” z dnia 25 października 2017 r. (Stb. 2017,419), bez uszczerbku dla prawa Spółki Travis do obciążania Kontrahenta dalszymi uzasadnionymi kosztami.

5.5          Płatności dokonywane przez Kontrahenta w pierwszej kolejności pokrywają koszty, następnie należne odsetki karne, a na koniec należną kwotę główną.

5.6          W zakresie należności na rzecz Spółki Travis Kontrahent nigdy nie jest uprawniony do odwołania się w sprawie potrąceń.

5.7          Wszelkie ewentualne zastrzeżenia Kontrahenta co do faktury wystawionej przez Spółkę Travis muszą zostać przekazane przez Kontrahenta na piśmie w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania faktury, po czym Spółka Travis nie będzie już więcej rozpatrywać ewentualnych zastrzeżeń, a Kontrahent zrzeknie się swoich (domniemanych) praw. Wszelkie ewentualne zastrzeżenia związane z kwotą faktury nie zawieszają obowiązku płatności.

 

 

Artykuł 6               Zawieszenie wykonywania zobowiązań i odstąpienie od umowy

 

6.1          Spółka Travis ma prawo (według własnego uznania) do całkowitego lub częściowego zawieszenia wykonania swoich zobowiązań lub do odstąpienia od umowy, jeżeli jest to wymagane ze skutkiem natychmiastowym, w następujących sytuacjach:

a.            Kontrahent nie wywiązuje się w ogóle lub nie wywiązuje się w terminie ze zobowiązań wynikających z umowy;

b.            Spółka Travis po zawarciu umowy dowiaduje się o okolicznościach, które dają Spółce Travis uzasadnione podstawy do obaw, że Kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań;

c.            Kontrahent w chwili zawarcia umowy zostaje proszony o wniesienie zabezpieczenia na konto wykonania swoich zobowiązań, lecz zabezpieczenie to nie zostało wniesione lub w opinii Spółki Travis jest niewystarczające;

d.            Występują okoliczności wskazujące na (potencjalne) zaangażowanie Kontrahenta w działalność przestępczą, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub w działania zwalczane na podstawie międzynarodowych rezolucji.

6.2          W razie zawieszenia wykonywania zobowiązań lub odstąpienia od umowy przez Spółkę Travis nie ma możliwości uzyskania rekompensaty za jakiekolwiek szkody i koszty.

6.3          W razie odstąpienia od umowy wszelkie roszczenia Spółki Travis wobec Kontrahenta są natychmiast wymagalne.

6.4          Jeżeli to Kontrahentowi można przypisać odstąpienie od umowy, wówczas Spółka Travis ma prawo do rekompensaty za wszelkie szkody i koszty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z tego odstąpienia.

 

 

Artykuł 7               Siła wyższa

 

7.1          W razie wystąpienia siły wyższej Spółka Travis nie jest zobowiązana wobec Kontrahenta do wypełnienia jakiegokolwiek zobowiązania.

7.2          W tym kontekście przez siłę wyższą – poza tym, co uznaje się za taką w przepisach prawa i orzecznictwie – rozumie się: wszystkie przyczyny zewnętrzne, możliwe do przewidzenia lub nieprzewidziane, na które Spółka Travis nie ma żadnego wpływu, które uniemożliwiają Spółce Travis terminowe, całkowite i odpowiednie wypełnienie swoich zobowiązań, a dotyczy to także strajków pracowniczych w przedsiębiorstwie Spółki Travis lub stron trzecich i wszystkich spraw w najszerszym tego słowa znaczeniu.

7.3          Spółka Travis ma również prawo do odwołania się do siły wyższej, jeżeli po czasie, kiedy Spółka Travis miała wypełnić swoje zobowiązania, nastąpią okoliczności wywołane siłą wyższą.

7.4          W okresie, w którym siła wyższa w dalszym ciągu się utrzymuje, Spółka Travis ma prawo do zawiesza wykonywania zobowiązań wynikających z umowy. Jeśli okres ten jest dłuższy niż trzy miesiące, wówczas każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy bez żadnych zobowiązań odszkodowawczych lub kosztów względem drugiej strony.

7.5          W przypadku gdy – i w takim zakresie, w jakim – w chwili nastąpienia siły wyższej Spółka Travis częściowo wykonała już swoje zobowiązania lub jest w stanie częściowo je wykonać, Spółka Travis ma prawo do oddzielnego wystawienia faktury odpowiednio za część już wykonaną lub która jeszcze zostanie wykonana.

 

 

Artykuł 8               Odpowiedzialność

 

8.1          Spółka Travis ponosi odpowiedzialność za uchybienia w zakresie wypełnienia postanowień umowy wyłącznie wówczas, gdy uchybienia te powstały wskutek poważnego zaniedbania ze strony Spółki Travis lub wskutek nieprawidłowych działań Spółki Travis, co do których można podnieść poważne zarzuty.

8.2          Spółka Travis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kontrahenta, a spowodowane przez pomocników lub osoby trzecie wynajęte przez Spółkę Travis, w tym także dostawców usług drogowych. Spółka Travis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, Kontrahent nie zastosował się w ogóle, nie zastosował się w pełni i/lub nie zastosował się właściwie do porad, ostrzeżeń lub instrukcji udzielonych mu przez Spółkę Travis i/lub pomocników lub osoby trzecie wynajęte przez Spółkę Travis, bez względu na to, na czym odpowiedzialność taka polega.

8.4          Spółka Travis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody, na poczet których Kontrahent wykupił ubezpieczenie lub mógł w uzasadniony sposób wykupić ubezpieczenie, bez względu na to, na czym szkoda taka polega. Kontrahent zabezpiecza Spółkę Travis przed wszelkimi potencjalnymi roszczeniami ubezpieczycieli dotyczącymi takich szkód.

8.5          Spółka Travis nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze, w tym między innymi za utratę zysków, utracone oszczędności, szkody niematerialne, szkody biznesowe lub środowiskowe, bez względu na to, na czym odpowiedzialność taka polega.

8.6          Wszelkie roszczenia Kontrahenta wobec Spółki Travis wygasają, jeżeli po upływie jednego (1) roku od podniesienia roszczenia przez Kontrahenta nie zostanie skutecznie wszczęte postępowanie sądowe w sprawie zasadności takiego roszczenia wobec Spółki Travis. Pod rygorem wygaśnięcia wszelkich praw do odszkodowania Kontrahent jest obowiązany zgłosić na piśmie Spółce Travis roszczenia o odszkodowanie nie później niż w ciągu trzech (3) miesięcy od momentu, kiedy Kontrahent odkrył szkodę lub mógł ją odkryć.

8.7          W przypadku gdy – i w takim zakresie, w jakim – pomimo tego, co określono w tym artykule, Spółka Travis ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność, wówczas odpowiedzialność ta w przypadku szkód rzeczowych jest ograniczona do kosztów odtworzenia i wymiany, aż do maksymalnej kwoty głównej, jaką wskazano na odpowiedniej fakturze. W razie szkód poniesionych przez osoby oraz we wszystkich innych przypadkach odpowiedzialność Spółki Travis jest zawsze ograniczona do wysokości świadczenia, do której uprawnia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykupione przez Spółkę Travis, powiększonej o udział własny ponoszony przez Spółkę Travis w ramach takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku gdy – i w takim zakresie, w jakim – z jakiejkolwiek przyczyny nie nastąpi wypłata na podstawie zamierzonego ubezpieczenia, całkowita odpowiedzialność, bez względu na to, na czym ona polega, jest zawsze ograniczona do kwoty wskazanej na fakturze wystawionej przez Spółkę Travis w związku z faktyczną okolicznością powodującą szkodę lub przynajmniej zawartej w umowie, w maksymalnej wysokości 1000,00 € (słownie: jeden tysiąc euro).

8.8          W zakresie, w jakim osoby trzecie i pomocnicy, w tym dostawcy usług drogowych, których Spółka Travis wynajęła w celu realizacji umowy, ograniczają swoją odpowiedzialność z tego tytułu, wszystkie umowy zawarte ze Spółką Travis pociągają za sobą to, iż Spółka Travis jest upoważniona do zaakceptowania takich ograniczeń odpowiedzialności również w imieniu Kontrahenta. Wykluczona jest jakakolwiek odpowiedzialność Spółki Travis za nieoczekiwane uchybienia spowodowane przez takie osoby trzecie i pomocników, w tym przez dostawców usług drogowych.

8.9          Spółka Travis w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności, za szkody wynikające z (tymczasowej) niedostępności i/lub niewłaściwego funkcjonowania strony internetowej Spółki Travis, i/lub połączenia internetowego z Platformą Travis, bez względu na to, na czym odpowiedzialność taka polega. Spółka Travis nigdy nie ponosi odpowiedzialności za niedozwolone użycie kodów do logowania.

8.10        Postanowienia przewidziane w tym artykule nie mają zastosowania, jeżeli szkoda powstała wskutek umyślnego działania lub nierozwagi ze strony zarządu Spółki Travis.

 

 

Artykuł 9               Prawa własności intelektualnej

 

9.1          Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Spółki Travis i Platformy Travis, takie jak na przykład odnoszące się do nazwy Travis, logotypu, strony internetowej i oprogramowania, należą do Spółki Travis lub licencjodawców. Jakiekolwiek wykorzystanie (treści) tychże, w tym ich całkowite lub częściowe powielanie, publikowanie, kopiowanie lub przechowywanie takich treści przez Kontrahenta do celów innych niż na własny użytek bez wyraźnej, uprzedniej, sporządzonej na piśmie zgody Spółki Travis jest zabronione. Surowo zabrania się odsprzedaży lub świadczenia przez Kontrahenta jednej lub większej liczbie stron trzecich usług nabytych przez Kontrahenta.

9.2          Wszelkie prawa własności intelektualnej do usług świadczonych na rzecz Kontrahenta należą wyłącznie do Spółki Travis, jej licencjodawców lub dostawców. Kontrahent zawsze będzie szanował związane z tym prawa własności intelektualnej.

9.3          Kontrahent uzyskuje wyłącznie te zezwolenia / licencje, które wyraźnie zostały mu udzielone na podstawie obecnych lub innych obowiązujących warunków ogólnych, umowy i przepisów prawa. Zezwolenia / licencje, do których uprawniony jest Kontrahent, są niewyłączne, niezbywalne, nie można oddać ich w zastaw ani udzielić na nie sublicencji.

 

 

Artykuł 10             Prawo właściwe oraz wybór sądu

 

10.1        Do wszystkich sporów między Spółką Travis a Kontrahentem zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa holenderskiego, również wówczas gdy dowolne przedsięwzięcie jest realizowane w całości lub w części za granicą i/lub Kontrahent ma swoją siedzibę za granicą.

10.2        Do rozpatrywania wszelkich ewentualnych sporów uprawniony jest wyłącznie właściwy sąd w miejscu siedziby Spółki Travis, chyba że przepis obowiązującego ustawodawstwa lub traktatu stanowi inaczej. Spółka Travis ma jednak prawo wnosić spory do sądu właściwego zgodnie z przepisami prawa.

10.3        Przed wniesieniem sporu do sądu strony są obowiązane podjąć próbę jego rozwiązania w drodze negocjacji.

 

Travis International Trading Services B.V.

Travis Road Services Netherlands B.V.

Travis Road Services Belgium BVBA

Travis Road Services Germany GmbH

Travis Road Services France SARL

 

Wersja  29 czerweic 2020 r.