Regulamin Parkingu TRAVIS dla ciężarówek

 1. Firma TRAVIS Roadservices wykorzystuje międzynarodową sieć podmiotów świadczących usługi parkingów dla ciężarówek [Truckparking], którzy mogą wejść w kontakt z kierowcami poprzez dołączenie do sieci. Kierowcy ci chcą parkować swoje ciężarówki – na podstawie wcześniejszych rezerwacji za pośrednictwem platformy internetowej TRAVIS – przy wcześniej uzgodnionej kwocie zwrotu kosztów za krótszy okres i chcą załatwiać wszystkie sprawy administracyjno-finansowe poprzez platformę TRAVIS zaprojektowanej i stworzonej przez firmę TRAVIS.
 2. Wjazd na zarezerwowany Parking dla ciężarówek przez Użytkownika odbywa się całkowicie na jego własne ryzyko i wyłącznie po okazaniu ważnego numeru rezerwacji TRAVIS. Użytkownicy mają dostęp wyłącznie na teren i do obiektów udostępnionych przez dostawcę usługi, zwanego dalej „Usługodawcą”, dla Użytkowników Parkingów dla ciężarówek TRAVIS i ich pojazdów.
 3. Użytkownicy (kierowcy i/lub pasażerowie) na Parkingu dla ciężarówek muszą posiadać ważny numer rezerwacji TRAVIS oraz ważny dowód tożsamości, który na żądanie należy okazać Usługodawcy.
 4. Parkowanie na Parkingu dla ciężarówek odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Usługodawca i firma TRAVIS nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody powstałe na Parkingu dla ciężarówek wskutek jakiegokolwiek wypadku, straty, kradzieży, pożaru lub z innej przyczyny. Pod żadnym pozorem Usługodawca ani firma TRAVIS nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie opon ani za przebite opony na terenie usługodawcy.
 5. Użytkownik jest zawsze zobowiązany do przestrzegania instrukcji i oznaczeń zapewnionych przez Usługodawcę lub w jego imieniu. Wspomniane instrukcje i oznaczenia mogą być zapewnione przez Usługodawcę w formie znaków, wskazówek lub symboli (w tym w zakresie bezpieczeństwa).
 6. Jeżeli Usługodawca lub jego przedstawiciele poniosą szkodę lub utratę z tego powodu, iż Użytkownik Parkingu dla ciężarówek nie przestrzega niniejszych ogólnych warunków użytkowania, wówczas Użytkownik będzie zobowiązany na pierwsze żądanie do zwrotu kosztów wszelkich strat i szkód poniesionych przez Usługodawcę, bez uszczerbku dla innych praw Usługodawcy wynikających z przepisów prawnych.
 7. Jeśli Użytkownik nie przestrzega tych ogólnych warunków użytkowania, Usługodawca może natychmiast (na stałe) odmówić Użytkownikowi dostępu na Parkingi dla ciężarówek. W takim przypadku nie ma możliwości zwrotu opłat parkingowych zapłaconych już za pośrednictwem TRAVIS Roadservices.
 8. Rezerwacji miejsca parkingowego na Parkingu dla ciężarówek należącego do sieci TRAVIS mogą dokonać wyłącznie zarejestrowani użytkownicy korzystający z serwisu www.yourtravis.com. Oprócz tego ogólnego „Regulaminu parkingów dla ciężarówek” Użytkownik podczas procesu rejestracji użytkownika TRAVIS wyraził również zgodę na przestrzeganie „Warunków użytkowania serwisu” TRAVIS Roadservices.
 9. Ceny za parkowanie przedstawione na stronie internetowej TRAVIS są stawkami dziennymi i mogą być zmienione przez Usługodawcę w dowolnym momencie. Powyższe nie stanowi podstawy do roszczenia jakichkolwiek praw. Przedstawione stawki za parkowanie są zawsze stawkami neto (bez VAT), podobnie jak wszelkie transakcje, opłaty i/lub koszty rezerwacji.
 10. W razie rezerwacji miejsca parkingowego za pośrednictwem strony internetowej TRAVIS oraz wjazdu na zarezerwowany Parking dla ciężarówek uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu, który ma zastosowanie do każdego terenu parkingowego oferowanego przez firmę TRAVIS.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do zaparkowania całego pojazdu na miejscu parkingowym wyznaczonym przez Usługodawcę.
 12. Jeżeli Użytkownik bezzwłocznie / poprawnie nie zastosuje się do instrukcji / wskazówek, wówczas Usługodawca będzie uprawniony do przemieszczenia / usunięcia pojazdu. Usługodawca jest uprawniony do odzyskania kosztów za powyższe od Użytkownika.
 13. Na terenie Parkingu dla ciężarówek obowiązują te same zasady ruchu i postępowania, jakie obowiązują na drodze publicznej. Takie samo znaczenie mają również znaki i sygnały drogowe.
 14. Zachowania związane z prowadzeniem pojazdu na Parkingu dla ciężarówek nie mogą powodować zagrożenia ani przeszkód dla Użytkownika, pracowników Usługodawcy ani innych użytkowników Parkingu dla ciężarówek. Użytkownik będzie musiał przestrzegać lokalnych standardów przyzwoitości i uprzejmości. Użytkownik powinien znać te standardy i stosować się do nich.
 15. Stan pojazdów i ich zawartość, jak również materiałów towarzyszących i innych środków transportu powinny zawsze być zgodne z wymogami prawnymi.
 16. Zabrania się odłączania pojazdu od materiału, który znajduje się za nim, lub od przyczepy i pozostawiania go bez nadzoru.
 17. Wjazd na Parking dla ciężarówek i wyjazd z niego, a także jazda do przodu i/lub do tyłu po terenie Parkingu dla ciężarówek powinny nastąpić dopiero po upewnieniu się przez kierowcę, że nie stanowi to zagrożenia ani przeszkody dla ruchu innych pojazdów ani dla osób tam obecnych.
 18. Zabrania się obsługi wszelkich pojazdów na Parkingu dla ciężarówek bez ważnego prawa jazdy. Na żądanie Usługodawcy lub jego przedstawicieli należy okazać dowód rejestracyjny pojazdy oraz prawo jazdy.
 19. Maksymalna dopuszczalna prędkość na Parkingach dla ciężarówek wynosi 15 km/h, chyba że lokalnie określono inaczej.
 20. Na Parkingu dla ciężarówek zabrania się spożywania napojów alkoholowych i/lub zażywania narkotyków i/lub ich posiadania.
 21. Surowo zabrania się rozpalanie ognia.
 22. Zabrania się korzystania z generatorów lub systemów chłodzenia silnika, chyba że Usługodawca wskazał inaczej.
 23. Na Parkingu dla ciężarówek zabrania się powodowania hałasu.
 24. Na Parkingu dla ciężarówek surowo zabrania się przeprowadzania napraw i konserwacji ciężarówek / przyczep.
 25. Niewielkie odpady osobiste należy wrzucać do pojemników na śmieci umieszczonych na Parkingu dla ciężarówek. Niedozwolone jest pozostawianie po sobie odpadów.
 26. Samochody osobowe i pojazdy serwisowe można parkować na Parkingu dla ciężarówek wyłącznie na przeznaczonych do tego miejscach parkingowych.
 27. Zabrania się wjazdu na teren Parkingu dla ciężarówek rowerom, motorowerom, motorynkom i/lub skuterom.
 28. Parking dla ciężarówek nie jest dostępny dla pojazdów przewożących ładunki ciężkie i substancje niebezpieczne (transport ADR), chyba że w miejscach na Parkingu dla ciężarówek wyraźnie do tego wyznaczonych przez Usługodawcę i specjalnie przeznaczonych to tego rodzaju transportu (ADR).
 29. Osoby niepełnoletnie mogą wejść na teren Parkingu dla ciężarówek wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
 30. Usługodawca i jego pracownicy są odpowiedzialni za monitorowanie wykonywania przepisów i zgodności z tymi przepisami. Usługodawca i/lub mają prawo do tymczasowego odstąpienia od zaleceń określonych w niniejszym Regulaminie.
 31. We wszystkich przypadkach, których nie określono w niniejszym standardowym Regulaminie parkingów dla ciężarówek, wiążąca jest zawsze ocena usługodawcy lub jego pracowników.
 32. Bez uszczerbku dla kroków, jakie można podjąć wobec sprawców w razie niewykonania przepisów lub działań niezgodnych z którymkolwiek postanowieniem niniejszego Regulaminu, osobie takiej można odmówić wjazdu na Parking dla ciężarówek dowolnym pojazdem.
 33. Miejsca parkingowe zarezerwowane przez użytkownika za pośrednictwem TRAVIS można bezpłatnie anulować do 4 godzin przed przyjazdem. Po tym czasie nie ma już możliwości bezpłatnego anulowania rezerwacji, a zarezerwowane miejsce parkingowe zostanie obciążone opłatą.