TRAVIS Truckparking Reglement

 1. TRAVIS Roadservices exploiteert een internationaal netwerk van truckparking aanbieders, die door zich bij dit netwerk aan te sluiten in contact kunnen komen met chauffeurs, die op basis van vooraf reserveren via het TRAVIS online platform, hun truck tegen een vooraf overeengekomen vergoeding willen parkeren voor kortere periode en in administratief en financieel opzicht via het door TRAVIS ontworpen en ontwikkelde TRAVIS- platform wensen af te wikkelen.
 2. Het betreden van de gereserveerde Truckparking door gebruiker geschiedt geheel op eigen risico en enkel op vertoon van een geldig TRAVIS reserveringsnummer. Gebruikers hebben slechts toegang tot het terrein en de faciliteiten welke door Dienstverlener, hierna te noemen ‘aanbieder’ beschikbaar zijn gesteld voor TRAVIS Truckparking gebruikers en hun voertuig.
 3. Gebruikers (chauffeurs en/of bijrijders) op de Truckparking dienen in het bezit te zijn van een geldig TRAVIS reserveringsnummer én een geldig legitimatiebewijs welke op verzoek dient te worden getoond aan aanbieder.
 4. Het parkeren op de Truckparking geschiedt geheel op eigen risico. De aanbieder en TRAVIS zijn niet aansprakelijk voor enige op de Truckparking ontstane schade voortvloeiende uit ongeval, verlies, diefstal, brand of andere oorzaak. Aanbieder en Travis aanvaarden  in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade aan en door op het terrein van de aanbieder lek gereden banden.
 5. De gebruiker dient door of namens aanbieder gegeven instructies en aanwijzingen te allen tijde op te volgen. Deze instructies of aanwijzingen kunnen bijvoorbeeld gegeven worden door middel van borden, aanwijzingen of tekens van de aanbieder en/ of diens vertegenwoordigers (o.a. beveiligers).
 6. Indien aanbieder of haar vertegenwoordigers schade lijden doordat de gebruiker van de Truckparking deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft, is de gebruiker verplicht alle schade, op eerste aanmaning te vergoeden aan aanbieder, onverminderd de rechten die aanbieder aan de wet kan ontleden.
 7. Indien de gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden niet nakomt, kan aanbieder de gebruiker de toegang tot de Truckparkings direct (blijvend) ontzeggen. Er zal in dit geval géén restitutie van reeds via TRAVIS Roadservices betaalde parkeergelden plaatsvinden.
 8. Reservering van een parkeerplaats op een bij TRAVIS aangesloten truckparking kan enkel door geregistreerde gebruikers via www.yourtravis.com/nederlands. Naast dit algemeen “truck parking reglement” gaat de gebruiker tijdens het TRAVIS gebruikers registratieproces tevens akkoord met de “algemene voorwaarden” van TRAVIS Roadservices.
 9. Parkeertarieven welke op de TRAVIS website worden getoond, zijn dagprijzen en kunnen door aanbieder op ieder moment worden gewijzigd. Hieraan zijn geen rechten te ontlenen. De getoonde parkeertarieven zijn altijd exclusief BTW en eventuele transactie- fee en/of boekingskosten.
 10. Tijdens reservering van een parkeerplaats via de TRAVIS website én het betreden van de gereserveerde truck parking wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dit reglement, wat geldt op elk parkeerterrein wat via TRAVIS word aangeboden.
 11. Gebruiker dient het gehele voertuig altijd in het door aanbieder toegewezen vak te parkeren.
 12. Indien u instructie/aanwijzingen niet direct/correct opvolgt, is aanbieder gerechtigd om uw voertuig te laten verplaatsen/verwijderen. Aanbieder is gerechtigd de kosten hiervan op u verhalen.
 13. Op de Truckparking gelden dezelfde gedrags- en verkeersregels als op de openbare weg. De verkeersborden en signalen hebben ook dezelfde betekenis.
 14. Het (rij)gedrag op de Truckparking mag geen gevaar en hinder opleveren voor gebruiker zelf, de medewerkers van aanbieder en andere gebruikers van de Truckparking. Gebruiker dient de lokaal geldende fatsoen- en beleefdheidsvormen in acht te nemen. U wordt geacht deze te kennen en na te leven.
 15. De conditie en inrichting van de motorvoertuigen en bijbehorend volgmateriaal en andere vervoersmiddelen moet altijd voldoen aan de eisen van de wet.
 16. Het is niet toegestaan een voertuig los te koppelen van volgmateriaal, trailer of aanhangwagen en onbeheerd achter te laten.
 17. Het in- en uitrijden van de Truckparking en het voor en/of achteruitrijden op de Truckparking mag niet geschieden voordat de bestuurder zich ervan heeft overtuigd dat er geen gevaar of hinder kan ontstaan voor het overige verkeer en aanwezigen.
 18. Zonder geldig rijbewijs mag men op de Truckparking geen motorvoertuigen besturen. De kenteken- en rijbewijzen dienen op verzoek van aanbieder of haar vertegenwoordigers te worden getoond.
 19. Op de Truckparkings bedraagt de maximumsnelheid 15 km/per uur tenzij plaatselijk anders aangegeven.
 20. Het is uitdrukkelijk verboden om alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken en/of voorhanden te hebben op de Truckparking.
 21. Het is uitdrukkelijk verboden open vuur te maken.
 22. Het is verboden gebruik te maken van generatoren of koelmotoren, tenzij anders aangegeven door aanbieder.
 23. Het is verboden om op de Truckparking geluidsoverlast te veroorzaken.
 24. Het is uitdrukkelijk verboden om reparaties en onderhoud aan trucks/ trailers op de Truckparking uit te voeren
 25. Klein huishoudelijk afval dient in de op onze Truckparking aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden, het achterlaten van vuil is niet toegestaan.
 26. ersonenauto’s en servicevoertuigen mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeer plaatsen op de Truckparking geparkeerd worden.
 27. Het is verboden de Truckparking met fietsen, brommers, motoren en/of scooters te betreden
 28. De Truckparking is niet toegankelijk voor vrachtverkeer dat gevaarlijke stoffen (ADR) of goederen vervoert, tenzij nadrukkelijk door de Truckparking aangegeven en op speciaal daarvoor bestemde (ADR) parkeerplaatsen.
 29. Minderjarige personen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de Truckparking betreden.
 30. Aanbieder en haar medewerkers zijn belast met het toezicht op de uitvoering en naleving van dit reglement. Aanbieder en/of haar medewerkers zijn bevoegd, tijdelijk af te wijken van de voorschriften opgenomen in dit reglement.
 31. In gevallen waarin dit standaard TRAVIS Truckparking Reglement niet voorziet, is het oordeel van aanbieder of haar medewerkers altijd bindend.
 32. Onverminderd wat ten aanzien van overtreders bij niet nakomen of in strijd handelen met enige bepalingen van dit reglement kan worden ondernomen, kan men hem of haar tevens de toegang tot de Truckparking met enig voertuig worden ontzegd.
 33. Door gebruiker via TRAVIS geboekte parkeerplaatsen kunnen tot uiterlijk 4 uur vóór opgegeven aankomsttijd kosteloos worden geannuleerd, daarna is kosteloze annulering niet meer mogelijk en zal de geboekte parkeerplaats altijd in rekening worden gebracht.