Algemene voorwaarden TRAVIS

Artikel 1                Algemeen

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van of overeenkomst met Travis International Trading Services B.V., gevestigd te Tilburg en gelieerde ondernemingen waaronder Travis Road Services Netherlands B.V., Travis Road Services Belgium BVBA, Travis Road Services Germany GmbH, Travis Road Services France SARL (hierna ieder voor zich als ook gezamenlijk ook te noemen ‘Travis’) alsmede op het gebruik van het door Travis ontwikkelde en geëxploiteerde, online Travis-platform (‘het Travis-platform’). Travis ontwikkelt en exploiteert het Travis-platform in welk kader Travis overeenkomsten aangaat met derden zoals road service providers, card companies en fleet owners (‘de Wederpartij’).

1.2          Gegevens Travis: Travis International Trading Services B.V., Dr. Hub van Doorneweg 183, 5026 RD Tilburg, inschrijvingsnummer handelsregister: 77875575, BTW-nummer: NL825896587B05 (voor gegevens van gelieerde ondernemingen, zie www.yourtravis.com/nl/en/contact).

1.3          De Wederpartij draagt er voor zorg dat Travis te allen tijde over de juiste gegevens betreffende de Wederpartij beschikt en zal eventuele wijzigingen tijdig aan Travis doorgeven.

1.4          De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5          Indien onduidelijkheid mocht bestaan omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel zich een situatie mocht voordoen die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan geldt een zodanige uitleg respectievelijk aanvullende regeling die met de inhoud en strekking van de (overige) algemene voorwaarden het meest in overeenstemming is. Ingeval een of meer bepalingen om enige reden geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn, dan geldt een zodanige regeling die doel en strekking van de bepalingen van de algemene voorwaarden het dichtst mogelijk benaderen.

1.6          Van toepassing is steeds de meest recent openbaar gemaakte versie van deze algemene voorwaarden althans de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de (betreffende) rechtsbetrekking met de Wederpartij.

1.7          De toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden laat de eventuele toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden betrekking hebbende op een specifieke road service en/of specifieke functionaliteit van het Travis-platform onverlet.

1.8          Deze algemene voorwaarden gelden in aanvulling op de overige op onze website gepubliceerde voorwaarden, reglementen en verklaringen, zoals de algemene gebruiksvoorwaarden, privacy statement en disclaimer.

1.9          In geval van een eventuele vertaling van deze algemene voorwaarden in een andere taal is de Nederlandse versie (tekst) steeds bepalend.

1.10        Van deze algemene voorwaarden kan slechts ten nadele van Travis worden afgeweken in een door Travis ondertekend schriftelijk document.

 

Artikel 2                Aanbiedingen

2.1          Alle aanbiedingen van Travis zijn vrijblijvend en kunnen na aanvaarding door de Wederpartij nog door Travis, mits onverwijld, worden herroepen.

2.2          Kennelijke vergissingen en/of fouten in aanbiedingen binden Travis niet.

2.3          Alhoewel gegevens en specificaties met betrekking tot de door Travis aangeboden diensten naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid worden verstrekt, kunnen zij door de Wederpartij niet als bindend worden beschouwd.

2.4          Tenzij anders aangegeven gelden in een aanbieding vermelde prijzen exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en eventuele andere kosten, zoals administratiekosten.

 

 

Artikel 3                Registratie en gebruik Travis-platform

3.1          Indien (behalve de acceptatie door bij Travis aangesloten road service providers van een met Travis samenwerkende, card company verstrekte card) door de Wederpartij tevens gebruik wordt gemaakt van (een specifieke) functionaliteit van het Travis-platform, dient de Wederpartij zich te registreren. De Wederpartij staat er jegens Travis voor in dat de door de Wederpartij aan Travis, zowel tijdens als na de registratie, verstrekte informatie steeds actueel, juist en volledig is en voldoet aan de door Travis voorgeschreven specificaties.

3.2          Voor het gebruik door de Wederpartij van specifieke functionaliteit van het Travis-platform is de Wederpartij aan Travis een ) vergoeding verschuldigd.

3.3          De Wederpartij zal het Travis-platform uitsluitend gebruiken overeenkomstig de beoogde functionaliteit van het Travis-platform, overeenkomstig de registratie door de Wederpartij. De Wederpartij erkent dat ieder ander gebruik van het Travis-platform ongeoorloofd is en kan leiden tot schadeplichtigheid jegens Travis.

3.4          Ieder gebruik van het Travis-platform is onderworpen aan de inspanning door Travis naar beste vermogen.

 

Artikel 4                Gebruik Travis Direct

4.1          Gebruik van Travis Direct is uitsluitend toegestaan voor de aankoop van road service diensten door de Wederpartij via de bij Travis aangesloten road service providers.

4.2          Travis biedt met haar platform de mogelijkheid om referentie codes (zoals QR-codes en numerieke codes) te distribueren. Deze codes kunnen worden gebruikt voor de authenticatie en autorisatie van bij Travis aangesloten road service diensten. Risico’s voortkomend uit dan wel verband houdend met onjuist gebruik of misbruik van deze codes zijn altijd voor rekening van de Wederpartij.

4.3          Ieder vermoeden van misbruik, vermissing of diefstal van Travis DIrect codes dient onverwijld door de Wederpartij te worden gemeld aan Travis, waarna de referentie code onverwijld door Travis zal worden geblokkeerd. Zodanige melding dient te geschieden via +31 (0)881148900  met vermelding van issue, klantnaam en tijdstip van de vermeende transactie(s).

4.4          De Wederpartij blijft jegens Travis verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Travis Direct codes tot het moment dat deze is/zijn geblokkeerd.

4.5          De Wederpartij is verplicht Travis inzake eventuele wijziging van voor Travis Direct relevante gegevens tijdig te melden.

 

Artikel 5                 Facturatie en betaling

5.1          De kosten worden door TRAVIS gefactureerd op basis van een wekelijkse termijn. TRAVIS behoudt het recht voor om die termijn te wijzigen in een andere termijn middels een schriftelijke mededeling aan de klant. Facturen worden elektronisch geleverd per e-mail en via de log-in van de klant en dienen voldaan te worden binnen de overeengekomen termijnen of volgens de specificaties op de overeenkomstige documenten.

5.2          De betalingen dienen te worden voldaan via SEPA automatische incasso (B2B) of een ander plaatselijk rechtstreeks afschrijvingssysteem of andere door TRAVIS en de klant overeengekomen betaalmethode. In geval er een wijziging optreedt in de rechtstreekse afschrijvingsopdracht, is de klant verplicht de betreffende informatie aan TRAVIS en diens bank mede te delen.

5.3          Indien tijdige betaling uitblijft verkeert de Wederpartij zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.

5.4          Over de periode dat de Wederpartij in verzuim verkeert is de Wederpartij aan Travis over het openstaande bedrag een (samengestelde) rente verschuldigd van 1% per maand alsmede vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het bedrag overeenkomstig de staffel behorende bij het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten van 25 oktober 2017 (Stb. 2017,419), onverminderd het recht van Travis om verdere redelijke kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

5.5          Door de Wederpartij verrichte betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en vervolgens in mindering op de hoofdsom.

5.6          De Wederpartij is ter zake hetgeen hij aan Travis is verschuldigd nimmer bevoegd een beroep op verrekening te doen.

5.7          Eventuele bezwaren van de Wederpartij tegen een factuur van Travis dienen door de Wederpartij binnen vijf (5) dagen na ontvangst schriftelijk aan Travis kenbaar te worden gemaakt, waarna eventuele bezwaren niet meer door Travis in behandeling kunnen worden genomen en de Wederpartij afstand heeft gedaan van zijn (vermeende) rechten. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van enige factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6                Opschorting en ontbinding

6.1          Travis is gerechtigd (zulks ter keuze van Travis) om de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel om de overeenkomst, desgewenst met onmiddellijke ingang, te ontbinden indien:

a.            de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b.            na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis van Travis komen die Travis goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;

c.            de Wederpartij bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel naar het oordeel van Travis onvoldoende is;

d.            sprake is van omstandigheden die wijzen op (mogelijke) betrokkenheid van de Wederpartij bij criminele activiteiten, witwassen van gelden, financiering van terrorisme dan wel zodanige activiteiten die door internationale resoluties worden bestreden.

6.2          Ingeval Travis tot opschorting of ontbinding overgaat is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van enigerlei schade of kosten.

6.3          Ingeval van ontbinding zijn de vorderingen van Travis op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6.4          Ingeval de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Travis gerechtigd tot vergoeding van alle schade en kosten die daarvan direct dan wel indirect het gevolg zijn.

 

Artikel 7                Overmacht

7.1          Travis is jegens de Wederpartij niet tot nakoming van enige verplichting gehouden ingeval van overmacht.

7.2          Onder overmacht wordt in dit verband, naast hetgeen daaronder in de wet en de rechtspraak wordt begrepen, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien dan wel niet-voorzien, waarop Travis geen invloed kan uitoefenen die verhinderen dat Travis haar verplichtingen tijdig, volledig en deugdelijk kan nakomen, werkstakingen in de onderneming van Travis dan wel van derden daaronder begrepen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

7.3          Travis heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die overmacht oplevert intreedt nadat Travis aan haar verplichting had dienen te voldoen.

7.4          Travis is gerechtigd om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder de  verplichting tot vergoeding van schade of kosten aan de andere partij.

7.5          Indien en voor zover Travis ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan dan wel in staat is gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen, is Travis gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 8                Aansprakelijkheid

8.1          Travis is slechts aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de tekortkoming is veroorzaakt door ernstige nalatigheid van Travis dan wel doordat Travis onjuist heeft gehandeld hetgeen haar in ernstige mate valt te verwijten.

8.2          Travis is in geen geval aansprakelijk voor door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, waaronder road service providers, aan de Wederpartij veroorzaakte schade.

8.3          Travis is in geen geval aansprakelijk indien de Wederpartij de door Travis en/of door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, waaronder road service providers, verstrekte adviezen, waarschuwingen of instructies, niet, niet volledig en/of niet naar behoren heeft opgevolgd, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.

8.4          Travis is in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor de Wederpartij zich heeft verzekerd dan wel redelijkerwijs had kunnen verzekeren, ongeacht waarop de schade gebaseerd wordt. De Wederpartij vrijwaart Travis voor eventuele aanspraken van verzekeraars dienaangaande.

8.5          Travis is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder, doch niet uitsluitend gederfde winst, gemiste besparingen, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt.

8.6          Elke vordering van de Wederpartij op Travis vervalt indien na verloop van één (1) jaar na het ontstaan van de vordering door de Wederpartij geen gerechtelijke bodemprocedure jegens Travis daadwerkelijk aanhangig is gemaakt. Op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding dient de Wederpartij schadeclaims schriftelijk aan Travis te melden, uiterlijk binnen drie (3) maanden nadat de Wederpartij de schade heeft ontdekt dan wel had kunnen ontdekken.

8.7          Indien en voor zover er, ondanks het gestelde in dit artikel, enige aansprakelijkheid zou rusten op Travis, is zodanige aansprakelijkheid bij schade aan zaken beperkt tot de herstel- en vervangingskosten tot maximaal de hoofdsom zoals deze op de betreffende factuur is vermeld. Bij schade aan personen en in alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Travis te allen tijde beperkt tot de uitkering waarop de door Travis gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Travis onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid, ongeacht waarop die gebaseerd wordt, te allen tijde beperkt tot het door Travis in verband met het schadetoebrengende feit althans de overeenkomst in hoofdsom gefactureerde bedrag met een maximum van € 1.000,00 (éénduizend euro).

8.8          Voor zover derden en hulppersonen, waaronder road service providers, die Travis voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken, houden alle overeenkomsten met Travis de bevoegdheid van Travis in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de Wederpartij te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Travis voor onverhoopte tekortkomingen van zodanige derden en hulppersonen, waaronder road service providers, is uitgesloten.

8.9          Travis is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn en/of niet deugdelijke werking van de website van Travis en/of online verbinding met het Travis-platform, ongeacht waarop de aansprakelijkheid gebaseerd wordt. Travis is nimmer aansprakelijk ter zake ongeautoriseerd gebruik van inlogcodes.

8.10        Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Travis.

 

Artikel 9                Intellectuele eigendomsrechten

9.1          Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van Travis en het Travis-platform, zoals ten aanzien van de naam Travis, het woordmerk (logo), de website en de programmatuur berusten bij Travis of licentiegevers. Ieder gebruik (van de inhoud) hiervan, inclusief het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen, openbaar maken, kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor eigen gebruik door de Wederpartij is verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Travis. Het door de Wederpartij doorverkopen of ter beschikking stellen aan een of meer derden van door de Wederpartij afgenomen diensten is uitdrukkelijk verboden.

9.2          Alle rechten van intellectuele eigendom op de aan de Wederpartij geleverde diensten berusten uitsluitend bij Travis, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. De Wederpartij de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten te allen tijde respecteren.

9.3          De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze dan wel andere toepasselijke algemene voorwaarden, de overeenkomst en de wet uitdrukkelijk aan de Wederpartij zijn toegekend. Een aan de Wederpartij toekomend gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

 

Artikel 10              Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1        Op alle geschillen tussen Travis en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien geheel of gedeeltelijk aan enige verbintenis in het buitenland uitvoering wordt gegeven en/of de Wederpartij in het buitenland is gevestigd.

10.2        De bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Travis is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij een dwingende wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling anders voorschrijft. Niettemin heeft Travis het recht om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.3        Alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen zijn partijen verplicht te trachten om door onderhandeling tot een oplossing te komen.

 

Travis International Trading Services B.V.

Travis Road Services Netherlands B.V.

Travis Road Services Belgium BVBA

Travis Road Services Germany GmbH

Travis Road Services France SARL

 

29 Juni 2020