Algemene Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website en app’s van yourtravis.com!

TRAVIS Road Services Netherlands B.V. (‘TRAVIS’), Dr. Hub van Doorneweg 183, 5026RD Tilburg, Nederland, heet u (de gebruikers van onze pagina’s en app’s) van harte welkom op onze website www.yourtravis.com/nederlands en mobiele app’s. Door te verbinden met of gebruik te maken van de website en of app’s bevestigt u automatisch, zonder beperking of voorbehoud, dat u deze Algemene gebruiksvoorwaarden en het ‘privacy statement’ hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

Wanneer u niet (meer) met deze voorwaarden akkoord gaat, mag u onze internetpagina’s en app’s niet meer gebruiken.

Contractuele verhouding, geldigheidsgebied en verantwoordelijkheid

Voor de internetpagina’s (ook: ‘website’ of ‘internetportaal’) van TRAVIS op het domein yourtravis.com en mobile app’s (ook ‘app’ of ‘TRAVIS app’) bereikbaar via Apple App store of Google Play Store, is TRAVIS Road Services Netherlands B.V. (ook: ‘wij’ of ‘ons’) verantwoordelijk.

Het gebruik van de internetpagina’s en app’s (samen ook ‘onze domeinen’ of ‘haar domeinen’) van TRAVIS geschied op basis van de ‘Algemene gebruiksvoorwaarden’, voor zover geen dwingende wettelijke voorschriften van toepassing zijn. Op afzonderlijke, tegen toegang beveiligde gebieden of wanneer wij met u (respectievelijk ook met een derde, in wiens naam u handelt) in afzonderlijke gevallen iets anders zijn overeengekomen, gelden eventueel aanvullende of bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op deze ‘Algemene gebruiksvoorwaarden’.

Door het louter gebruik van onze domeinen ontstaat tussen u en TRAVIS geen – hoe dan ook geformuleerde – opdracht-, arbeids- of aanstellingsverhouding.

Diensten

TRAVIS presenteert op ‘haar domeinen’ informatie en/of documenten (inhoud), welke u kunt lezen of downloaden. Voor zover er bij specifieke diensten niet wordt gewezen op een betalingsplicht, bieden wij onze service kosteloos aan (vanzelfsprekend draagt u zelf de kosten voor de verbindingskosten en devices om toegang te krijgen).

Registratie en inlog

Sommige gebieden van onze domeinen zijn alleen na registratie toegankelijk middels een wachtwoord. Op een dergelijke registratie (om toegang te krijgen tot deze gebieden) bestaat geen recht tegenover TRAVIS. Wij kunnen op elk moment, ook tot nu toe vrij toegankelijke delen van onze domeinen, door een login beschermen.

TRAVIS heeft het recht om een, aan u verleende, toegangsautorisatie op elk moment en met onmiddellijke ingang te herroepen, zonder dat dit hoeft te worden gemotiveerd, met name wanneer u:

  • handelt/heeft gehandeld in strijd met de overeengekomen gebruiksvoorwaarden,
  • handelt/heeft gehandeld in strijd met uw zorgvuldigheidsplichten in de omgang met de toegangsgegevens,
  • handelt/heeft gehandeld met schadelijke of bedrieglijke opzet of
  • het toegang beveiligde gebied gedurende een langere periode niet heeft gebruikt.

In samenhang met een registratie worden tussen TRAVIS en u aanvullende voorwaarden overeengekomen, waarop in het desbetreffende registratieproces apart wordt gewezen.

Privacy

In ons ‘Privacy Statement’ kunt u lezen hoe wij omgaan met gegevens, welke gegevens wij verzamelen, verwerken en opslaan en hoe wij deze beveiligen.

Gebruiksrechten en intellectueel eigendom

Gebruiksrechten
TRAVIS verleent u bij het gebruik van haar domeinen, voor zover niet in afzonderlijke gevallen iets anders is overeengekomen, een niet uitsluitend en niet overdraagbaar recht om de inhoud uitsluitend voor uw eigen doeleinden te gebruiken.

De inhoud mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming nooit aan derden worden verkocht, verhuurd of op een andere manier worden overgedragen. U mag ter beschikking gestelde documenten niet verwerken, vertalen of delen daarvan eruit lichten, wanneer u daarvoor onze toestemming niet bezit of niet bij wet daartoe het recht heeft.

Intellectueel eigendom
Onafhankelijk van de voorheen benoemde voorwaarden in de Algemene gebruiksvoorwaarden mogen informatie, merknamen en overige inhoud van onze domeinen, waarop u geen rechten bezit, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar niet veranderd, gekopieerd, verveelvoudigd, verkocht, verhuurd, gebruikt, aangevuld of op een andere manier worden gebruikt.

Naast de hierboven uitdrukkelijk verleende gebruiksrechten worden u geen verdere rechten van welke aard dan ook, met name op firmanamen en op de industriële beschermingsrechten (patenten, gebruiksmodellen, merken enz.) verleend, noch is TRAVIS verplicht om u op grond van het gebruik dergelijke rechten te verlenen.

Aansprakelijkheid en garantie

De beschikbaarheid van onze domeinen wordt alleen gegarandeerd voor zover technisch mogelijk. Tijdelijke uitval van de dienst kan niet worden uitgesloten en motiveert geen eisen jegens TRAVIS. Diensten die niet vallen onder een bijzondere contractuele verhouding (waartoe ook de exploitatie van de website en app’s zelf behoren), kunnen op elk moment onmiddellijk en zonder aankondiging worden stopgezet.

We wijze u er op dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten bevat en niet waterdicht tegen de toegang door derden kan worden beschermd. Kies in geval van twijfel bijvoorbeeld voor verzending via een ander, fysiek medium.

Aansprakelijkheid voor inhoud
De inhoud van onze domeinen is en wordt zorgvuldig samengesteld en regelmatig geactualiseerd. Wij aanvaarden echter geen garantie voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Voor onze eigen inhoud zijn wij verantwoordelijk volgens de algemeen geldende wetten. Wij zijn niet verplicht om toe te zien op inhoud van derden. Zodra wij kennis hebben genomen van een concrete schending van het recht, welke rechtvaardigt content te verwijderen, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Het gebruik van de inhoud op onze domeinen gebeurt op eigen risico; de gegevens dienen alleen als niet-bindende informatie en onthouden u daardoor niet van de plicht om zelf grondig onderzoek te doen bij het nemen van beslissingen. Gelieve daarom niet te vertrouwen op de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie, wanneer onjuistheden u schade zouden kunnen berokkenen.

Aansprakelijkheid voor links
De TRAVIS domeinen kunnen koppelingen naar websites van derden (externe links) bevatten. Zulke websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. TRAVIS wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de content op websites waarnaar ze links verschaft. De betreffende links worden aangeboden aan gebruikers van onze domeinen als een service. Het besluit om links te gebruiken wordt uitsluitend door websitegebruikers gemaakt. Het plaatsen van externe links betekent derhalve niet dat TRAVIS zich de achter de verwijzing schaart of de achter de link bevindende inhoud eigen maakt, des te meer aangezien deze inhoud continu kan worden gewijzigd.

Overige aansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor schadelijke software (virussen)
De aansprakelijkheid van TRAVIS voor materiële en juridische gebreken richt zich naar de voornoemde bepalingen van deze Algemene gebruiksvoorwaarden; voor het overige sluit TRAVIS zijn aansprakelijkheid bij dienstverlening, met name bij het downloaden van door TRAVIS ter beschikking gestelde bestanden op de hier genoemde domeinen uit.

TRAVIS levert voortdurend inspanningen om de website en de inhoud daarop vrij te houden van schadelijke software (virussen). Niettemin kan TRAVIS niet garanderen dat de domeinen en/of de inhoud daarop altijd vrij zijn van virussen. Zorg daarom voor uw eigen veiligheid altijd voordat u inhoud van de internetpagina’s van TRAVIS downloadt en opent, voor adequate en geactualiseerde voorzorgsmaatregelen en virusscanners.

Auteursrechten

Auteursrechten
De op de website yourtravis.com gepubliceerde inhoud — waartoe ook foto’s behoren — vallen onder het auteursrecht. Elk gebruik buiten de grenzen van het geldende auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van TRAVIS resp. van de eigenaars van de rechten (auteurs). Dit geldt met name voor verveelvoudiging, bewerking, vertaling, opslag, gebruik, verwerking resp. weergave van inhoud in databanken of andere elektronische mediums en systemen.

De ongeoorloofde verveelvoudiging of weergave van gedeeltelijke inhoud of complete pagina’s is niet toegelaten en kan zelfs strafbaar zijn. De voorstelling van deze website in vreemde frames is alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van TRAVIS.

Inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd, hun auteursrechten worden in acht genomen. Wanneer u inhoud ontdekt op een pagina van ons waarvan u vermoedt dat deze uw rechten (of die van derden) schendt, gelieve ons dan een e-mail te sturen of neem contact met ons op. Wij garanderen u een onmiddellijke opheldering.

Recht op eigen foto bij afbeeldingen van personen
De op de internetpagina’s van TRAVIS afgebeelde personen hebben hun toestemming verleend om de afbeelding te publiceren op onze internetpagina’s. Indien ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle een foto werd gepubliceerd waarvan u meent dat deze in strijd is met een principe, of wanneer u de verwijdering van de gepubliceerde foto wenst (toegelaten herroeping van de toestemming), dan kunt u dit TRAVIS schriftelijk (gewoon per e-mail) meedelen. Gelieve de foto zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en geef aan op welke pagina deze staat.

TRAVIS zal de foto(’s) onmiddellijk verwijderen van de betreffende TRAVIS webpagina’s en in de toekomst niet meer gebruiken, wanneer de publicatie in strijd is met het voornoemde.

Overige, nevenafspraken, toepasselijk recht

Personen met domicilie in andere landen wordt verzocht om geldende (verkoop-)beperkingen voor de betreffende producten en/of dienstverleningen in acht te nemen. Wanneer de toegang tot onze website volgens de voor u geldende rechtsorde niet is toegelaten, dan mag u zich geen toegang daartoe verschaffen.

Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze ‘Algemene Gebruikersvoorwaarden”, of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen), met uitzondering van het Nederlandse internationaal privaatrecht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. Partijen komen onherroepelijk overeen dat de rechter te Breda bij uitsluiting bevoegd is om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze ‘Algemene Gebruikersvoorwaarden’, dan wel het onderwerp of de totstandkoming daarvan (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen).

Versie en contactgegevens

Versie 1.0 van de ‘Algemene gebruiksvoorwaarden’ per juni 2019
Auteur: TRAVIS

Contactgegevens
Adres:
TRAVIS Road Services Netherlands B.V.
Dr. Hub van Doorneweg 183
5026RD Tilburg

Email:
info@yourtravis.com